XII Jornades Codinucat

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA manifesta que el domini www.codinucat.cat és propietat del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA, amb CIF Q-0801960-F, i amb domicili a Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona).

COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, el COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA poden contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta pàgina web són propietat exclusiva del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA.
De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA, CIF: Q-0801960-F, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.
Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA ofereix a través de la pàgina web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-lo de les millores del lloc Web.
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a administracio@codinucat.cat.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquesta web és propietat del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks“) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.
Qualsevol denominació, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades pel COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA.
El COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el software. Si l’usuari transfereix software d’aquesta pàgina web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.